Privacyverklaring

 

Squashclub Reflex, gevestigd aan De Bloemen 69, 1902 GT CASTRICUM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jiri de Waal is onze Functionaris Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Squashclub Reflex verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Bankrekeningnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Squashclub Reflex verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras (dat gebeurt bij het opslaan of verwerken van jouw foto, bijvoorbeeld voor op onze website, maar alleen na jouw expliciete mondelinge of schriftelijke toestemming);
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen (websitebezoekers) die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of bijvoorbeeld een websitebezoeker minstens 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@squashreflex.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Squashclub Reflex verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van jouw betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en eventuele andere informatie;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Squashclub Reflex verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Squashclub Reflex neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Squashclub Reflex) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Squashclub Reflex bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zolang jij lid bent van onze vereniging bewaren we alle eerder genoemde gegevens van jou. Binnen 6 maanden nadat jouw lidmaatschap is beëindigd, verwijderen we alle gegevens die we van je hebben.

Uitzondering: als er foto’s van jou op onze website staan, dan blijven die daar in beginsel staan. Als je dat niet wilt, dan kan je ons op ieder moment een verwijderingsverzoek doen toekomen. Jouw foto(‘s) worden dan binnen vier weken van de website verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Squashclub Reflex deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Squashclub Reflex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

Squashclub Reflex gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Squashclub Reflex en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@squashreflex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Squashclub Reflex wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Squashclub Reflex neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@squashreflex.nl.

 

N.B.: Deze privacyverklaring is door ons opgesteld onder andere met behulp van de privacyverklaringgenerator op veiliginternetten.nl.